Regulamin Konkursu BTS

I DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu jest Excellent Office Ewa Łączyńska Robert Łączyński Sp.j. z siedzibą w Warszawie, 02-220, Łopuszańska 36, zwany dalej „Organizatorem”
 2. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba spełniająca warunki określone w punkcie III
 3. Zakup promocyjny, zwany dalej „zakupem” – każdy zakup o wartości minimum 50 zł brutto dowolnych artykułów z kategorii szkolnej i plastycznej
 4. Produkt promocyjny – produkty, których zakup potwierdzony jest dowodem zakupu (definicja ppkt. 1.5 niniejszego Regulaminu) w sklepie konkursowym (definicja ppkt. 1.6 niniejszego Regulaminu),
 5. Dowód zakupu – oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca zakup promocyjny dokonany w sklepie konkursowym. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. być wystawiony przez sklep konkursowy, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany,
 6. Sklep konkursowy – dowolny sklep detaliczny sieci Excellent Office, oznaczony plakatami informującymi o konkursie. Lista sklepów konkursowych dostępna jest na stronie www.excellentoffice.pl/Nasze-sklepy
 7. Nagrodzonymi zostaną wszyscy Uczestnicy, zwani dalej „Nagrodzonymi”, którzy w wyznaczonym terminie wykonają zadanie konkursowe - osoby te otrzymają upominki.
 8. Laureat Konkursu, zwanym dalej „Laureatem”, może zostać Uczestnik, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem konkursu, które następnie zostanie najwyżej ocenione przez komisję konkursową, o której mowa w punkcie 9.
 9. Komisja konkursowa – zespół, w skład którego wchodzi czterech przedstawicieli Organizatora, których zadaniem jest wyłonienie Laureatów zgodnie z zasadami regulaminu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.08.2017r. i kończy 15.09.2017r. o godzinie 22.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie miast: Warszawa, Łódź, Poznań, Toruń, Lublin, Katowice, Wołomin.
 3. Przebieg konkursu ma miejsce w Internecie

III WARUNKI UCZESTICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywających produkty promocyjne w sklepach konkursowych, które spełniają postanowienia Regulaminu. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie. Przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe, o czym mowa poniżej, jest równoznaczne z udzieleniem ww. zgody w przypadku takich osób, co zostanie dodatkowo potwierdzone pisemnym oświadczeniem.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie musi odbyć się dokładnie w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało unieważnieniem zgłoszenia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich krewni w linii prostej

IV ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. dokonanie zakupu promocyjnego o wartości minimum 50 zł brutto dowolnych produktów z kategorii artykułów szkolnych i plastycznych i zachowanie dowodu zakupu,
  2. zgłoszenie do konkursu wg wytycznych określonych w punkcie V tego Regulaminu
  3. wykonanie zadania konkursowego, które brzmi: „Zaprezentuj nam swoją wizję idealnej szkoły za pomocą dowolnej techniki”, polegającego na przedstawieniu swojego wyobrażenia idealnej szkoły za pomocą wybranej przez uczestnika techniki, np. opisu, zdjęcia, rysunku, kolażu
  4. wysyłka wykonanej pracy zapisanej w dokumencie tekstowym (w przypadku tekstu), lub jej skanu (w przypadku rysunku, zdjęcia, lub innej pracy technicznej) na adres mailowy redakcja@excellentoffice.pl, z dołączonym zdjęciem lub skanem paragonu lub faktury VAT dokumentujących zakup artykułów szkolnych lub plastycznych o wartości minimalnej wskazanej w regulaminie.
 2. Zgłoszenia do konkursu wysyłane mogą być codziennie w czasie jego trwania określonym w regulaminie.
 3. Dokonując Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego. Z chwilą wysłania zgłoszenia, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe, Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  8. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

 1. Do konkursu niedopuszczane będą prace, które:
  1. naruszające godność ludzką,
  2. treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość,
  3. raniące przekonania religijne lub polityczne,
  4. zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
  5. obrażające Organizatora,
  6. zawierające treści wulgarne lub zabronione przez prawo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia przesłanych projektów do konkursu, jeśli w jakikolwiek sposób nie spełniają one warunków niniejszego Regulaminu

V WYTYCZNE DOTYCZĄCE FORMY ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

 1. Prace należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem wiadomości mailowej
 2. W temacie wiadomości należy wpisać hasło: „KONKURS BTS”
 3. W treści wiadomości podać:

VI KRYTERIA OCENY PRAC

W trakcie posiedzeń Komisja dokona wyboru najlepszych prac biorąc pod uwagę:

spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz kreatywność, oryginalność i walory estetyczne w przypadku prac o charakterze plastycznym

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator zobowiązany jest, w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji regulaminu oraz ma obowiązek informowania uczestników o wprowadzeniu istotnych zmian. Przed zakończeniem konkursu Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 5. Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach informacyjnych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wyłącznie w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926)
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą wiadomości prywatnej na funpage’u Excellent Office lub drogą mailową – redakcja@excellentoffice.pl.
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy redakcja@excellentoffice.pl
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.